Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oodz.bydgoszcz.pl. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się: ul. Rajska 1, 85-484 Bydgoszcz

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010.10.07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Adranowicz, oodz@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 327 73 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rajskiej 1

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście od strony parkingu – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Korytarze na parterze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport dostępności:

Raport Szkoła – GUS

Raport Internat – GUS